ALGEMENE
VOORWAARDEN

INHOUD
ARTIKEL 1 - Definities

ARTIKEL 2 - Identiteit van CFS

ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid

ARTIKEL 4 - Het aanbod

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

ARTIKEL 9 - De prijs

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering

ARTIKEL 12 - Duurtransacties

ARTIKEL 13 - Betaling

ARTIKEL 14 - Klachtenregeling

ARTIKEL 15 - Geschillen

ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende
bepalingen

 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met CFS;

Overeenkomst op CFS : een overeenkomst waarbij in het kader van een
door CFS georganiseerd systeem voor verkoop op CFS  van producten en/of diensten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op CFS ;

Techniek voor communicatie op CFS : middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig
in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan
maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op CFS ;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op CFS  met betrekking tot een reeks van producten
en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is
gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in
staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op
een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 – Gegevens

CeLem Food Supplements

CeLem Food Supplements
Maliskampsestraat 1-K
NL-5248AB ‘s-Hertogenbosch

Tel.: +31 644956452
Web: www.voedingssupplementen.nu

CeLem Food Supplements  is ingeschreven
bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer  17273249 met BTW nummer: NL003044675B76.

In deze Algemene Voorwaarden wordt CeLem Food Supplements afgekort met de letters CFS.

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op elk aanbod van CFS en op elke tot stand gekomen overeenkomst op
CFS  tussen CFS en consument.

2. Voordat de overeenkomst op CFS  wordt gesloten, wordt de tekst van deze
Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op CFS  wordt gesloten, worden aangegeven dat de
algemene voorwaarden bij CFS zijn in te zien en zij op verzoek van de consument
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op CFS  elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
van het vorige lid en voordat de overeenkomst op CFS  wordt gesloten, de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op CFS  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat
zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene
voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing
zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de
consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen
op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

ARTIKEL 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte
geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in
het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en
nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod
door de consument mogelijk te maken. Als CFS gebruik maakt van afbeeldingen
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden CFS niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn,
die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:
− de prijs inclusief belastingen;

− de eventuele kosten van aflevering;

− de wijze waarop de overeenkomst tot stand
zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

− de wijze van betaling, aflevering of
uitvoering van de overeenkomst;
− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

− de hoogte van het tarief voor communicatie
op CFS  indien de kosten van het gebruik
van de techniek voor communicatie op CFS  worden berekend op een andere grondslag dan
het basistarief;
− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

− de wijze waarop de consument voor het
sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte
kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de
overeenkomst tot stand komt;
− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

− de gedragscodes waaraan CFS zich heeft
onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs
elektronische weg kan raadplegen;
en
− de minimale duur van de overeenkomst op CFS  in geval van een overeenkomst die strekt tot
voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van
het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs
elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt CFS onverwijld langs elektronische
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van
deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot
stand komt, treft CFS passende technische en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige
web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal CFS daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. CFS kan zich – binnen wettelijke kaders –
op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op CFS . Indien CFS op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. CFS zal bij het product of dienst aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het mailadres van de vestiging van CFS waar
de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze
waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service
na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze
voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de
consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de
overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is.

6. Indien CFS zich heeft verplicht tot het
leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige
lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

 

1. Bij de aankoop van producten heeft de
consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag
na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument
zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts
in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Gezien het feit dat CFS
producten op de markt brengt voor humane en animale consumptie, kan het product
niet worden teruggenomen als de seal van het product is aangebroken. Indien hij
van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en
verpakking aan CFS retourneren, conform de door CFS verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.

 

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping

 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn
herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald
heeft, zal CFS dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen
na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

1. Indien de consument niet over een
herroepingsrecht beschikt, kan dit door CFS alleen worden uitgesloten indien CFS
dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is
slechts mogelijk voor producten:

a. die door CFS tot stand zijn gebracht
overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden
teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

ARTIKEL 9 - De prijs

 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde
geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten
niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW
tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan CFS
producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele
prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg
zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien CFS dit bedongen
heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke
regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de
overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten
genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie

 

1. CFS staat er voor in dat de producten en/of
diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.

2. Een door CFS, fabrikant of importeur als
garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de
consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen
van CFS jegens CFS kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op
CFS .

 

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering

 

1. CFS zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid
in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen
van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat
de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in
artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één
maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in
dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het
vorige lid zal CFS het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product
onmogelijk blijkt te zijn, zal CFS zich inspannen om een vervangend artikel
beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De
kosten van retourzending zijn voor rekening van CFS.

6. Het risico van beschadiging en/of
vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument
bij CFS, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 12 – Duurovereenkomsten: duur,
opzegging en verlenging

 

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor
onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van de
producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor
bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van de
producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden
genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt
worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij
door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn
als CFS voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van de producten, mag niet
stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Duur

5. Als een overeenkomst een duur van meer dan
een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met
een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en
billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
verzetten.

 

ARTIKEL 13 – Betaling

 

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen
de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien
dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het
verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst
betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan
consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan
50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen
enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende
bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om
onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan CFS te
melden.

4. In geval van wanbetaling van de
consument heeft CFS behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf
aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling

 

1. CFS beschikt over een voldoende bekend
gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de
overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij CFS, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij CFS ingediende klachten worden binnen
een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als
een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door CFS
binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de
service van CFS kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de
website van de Stichting Webshop Keurmerk http://www.keurmerk.info. De klacht
wordt dan zowel naar de betreffen CFS als naar de Stichting Webshop Keurmerk
gestuurd.

5. Indien de klacht niet in onderling overleg
kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.

 

ARTIKEL 15 - Geschillen

 

1. Op overeenkomsten tussen CFS en de
consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en CFS over
de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze
ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met
inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als CFS worden
voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.

3. Een geschil wordt door de
Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn
klacht eerst binnen bekwame tijd aan CFS heeft voorgelegd.

4. De Geschillencommissie zal een geschil niet
behandelen of de behandeling staken, indien aan CFS surseance van betaling is
verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn
bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.

5. Indien naast de Geschillencommissie Webshop
Keurmerk een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor
Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen die
andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.

 

ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende
bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene
voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet in het nadeel van de consument
zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat
deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.

  

Laatst gewijzigd 01 Januari 2021.